कृष्णाष्टकम Krishnashtakam Lyrics In Hindi & English-S. P. Bala subrahmanyam-2015

Please Rate Bhajan Lyrics ...

Krishnashtakam Lyrics

Bhajan: Krishnashtakam

Singer – S. P. Balasubrahmanyam

Music – S. Jaykumar

Lyrics- Sri Adi Shankaracharya

Year : 24/8/2015

Krishnashtakam Lyrics


Video-

Krishnashtakam Lyrics In Hindi

स्थाई –

भजे व्रजैक मण्डनम्, समस्त पाप खण्डनम्,

स्वभक्त चित्त रञ्जनम्, सदैव नन्द नन्दनम्,

सुपिन्छ गुच्छ मस्तकम् , सुनाद वेणु हस्तकम् ,

अनङ्ग रङ्ग सागरम्, नमामि कृष्ण नागरम् ॥

अंतरा -1

मनोज गर्व मोचनम् विशाल लोल लोचनम्,

विधूत गोप शोचनम् नमामि पद्म लोचनम्,

करारविन्द भूधरम् स्मितावलोक सुन्दरम्,

महेन्द्र मान दारणम्, नमामि कृष्ण वारणम् ॥

अंतरा -2

कदम्ब सून कुण्डलम् सुचारु गण्ड मण्डलम्,

व्रजान्गनैक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम.

यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया,

युतम सुखैक दायकम् नमामि गोप नायकम् ॥

अंतरा -3

सदैव पाद पङ्कजम मदीय मानसे निजम्,

दधानमुत्तमालकम् , नमामि नन्द बालकम्,

समस्त दोष शोषणम्, समस्त लोक पोषणम्,

समस्त गोप मानसम्, नमामि नन्द लालसम् ॥

अंतरा -4

भुवो भरावतारकम् भवाब्दि कर्ण धारकम्,

यशोमती किशोरकम्, नमामि चित्त चोरकम्.

दृगन्त कान्त भङ्गिनम् , सदा सदालसंगिनम्,

दिने दिने नवम् नवम् नमामि नन्द संभवम् ॥

अंतरा -5

गुणाकरम् सुखाकरम् क्रुपाकरम् कृपापरम् ,

सुरद्विषन्निकन्दनम् , नमामि गोप नन्दनम्.

नवीनगोप नागरम नवीन केलि लम्पटम् ,

नमामि मेघ सुन्दरम् तथित प्रभालसथ्पतम् ॥

अंतरा -6

समस्त गोप नन्दनम् , ह्रुदम्बुजैक मोदनम्,

नमामि कुञ्ज मध्यगम्, प्रसन्न भानु शोभनम्.

निकामकामदायकम् दृगन्त चारु सायकम्,

रसालवेनु गायकम, नमामि कुञ्ज नायकम् ॥

अंतरा -7

विदग्ध गोपिका मनो मनोज्ञा तल्पशायिनम्,

नमामि कुञ्ज कानने प्रवृद्ध वह्नि पायिनम्.

किशोरकान्ति रञ्जितम, द्रुगन्जनम् सुशोभितम,

गजेन्द्र मोक्ष कारिणम, नमामि श्रीविहारिणम ॥

अंतरा -8

यथा तथा यथा तथा तदैव कृष्ण सत्कथा ,

मया सदैव गीयताम् तथा कृपा विधीयताम.

प्रमानिकाश्टकद्वयम् जपत्यधीत्य यः पुमान ,

भवेत् स नन्द नन्दने भवे भवे सुभक्तिमान ॥

ॐ नमो श्रीकृष्णाय नमः॥

ॐ नमो नारायणाय नमः॥

Krishnashtakam Lyrics In English

Sthai-

Bhaje Vrajaik Maṇḍanam, Samasta Papa Khaṇḍanam,

Swabhakta Chitta Ranjanam, Sadaiv Nand Nandanam,

Supincha Guccha Mastakam, Sunad Veṇu Hastakam,

Anang Rang Sagaram, Nammmi Kriṣṇa Nagaram ॥

Stanza-1

Manoj Garv Mochnam Visal Lola Lochanam,

Vidhut Gop Sochnam Namami Padma Lochanam,

Kararavind Bhudharam Smitavalok Sundaram,

Mahendra Nama Daraṇam, Namami Kr̥iṣṇa Varanam ॥

Stanza-2

Kadamb Sun Kuṇḍalam Sucharu Gaṇḍa Maṇḍalam,

Vrajagnaika Ballabham Namami Kr̥iṣṇa Durlabham.

Yasodaya Samodaya Sagopaya Sanandaya,

Yutam Sukhaik Daykam Namami Gop Nayakam ॥

Stanza-3

Sadaiv Pada Pankajam Madiya Manase Nijam,

Dadhanamuttamalakam, Namami Nanda Balakam,

Samasta Doṣa Soṣaṇam, Samasta Loka Poṣaṇam,

Samasta Gopa Manasam, Namami Nanda Lalasam ॥

Stanza-4

Bhuvo Bharavatarakam Bhavabdi Karṇa Dharakam,

Yasomati Kisorakam, Namami Chitta Chorakam.

Dr̥ganta Kanta Bhanginam, Sada Sadalasanginam,

Dine Dine Navam Navam Namami Nanda Sambhavam ॥

Stanza-5

Gunakaram Sukhakaram Krupakaram Krripaparam,

Suradviṣannikandanam, Namami Gopa Nandanam.

Navīnagōpa Nāgarama Navīna Kēli Lampaṭam,

Namāmi Mēgha Sundaram Tathita Prabhālasathpatam ॥

Stanza-6

Samasta Gōpa Nandanam, Hrudambujaika Mōdanam,

Namāmi Kuñja Madhyagam, Prasanna Bhānu Śōbhanam.

Nikamakamadayakam Dr̥ganta Charu Sayakam,

Rasalavenu Gayakam, Namami Kunja Nayakam ॥

Stanza-7

Vidagdha Gopika Mano Manojna Talpasayinam,

Namami Kunja Kanane Pravr̥ddha Vahni Payinam.

Kisorakanti Ranjitama, Druganjanam Susobhitam,

Gajendra Mokṣa Kariṇama, Namami Srivihariṇam ॥

Stanza-8

Yatha Tatha Yatha Tatha Tadaiva Kr̥iṣṇ Satkatha,

Maya Sadaiv Giyatam Tatha Kripa Vidhiyatam.

Pramanikasṭakadvayam Japatyadhitya Yaḥ Puman,

Bhavet Sa Nanda Nandane Bhave Bhave Subhaktiman ॥

Om Namo Srikriṣṇaya Namah ॥

Om Namo Narayaṇaya Namah ॥

Click here for Hindi Bhajan Sargam notes in Hindi

Who is the singer of this bhajan Krishnashtakam ?

Singer -S. P. Balasubrahmanyam

In which year bhajan Krishnashtakam release ?

2015

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

error: Content is protected !!
Scroll to Top